Toelatings 2022 Admissions

Toelatings vir 2022 vir Gr R – 7 open op 26 Februarie 2021 en sluit op 26 Maart 2021.
Admissions for 2022
for Gr R – 7 opens on 26 February 2021 and closes on 26 March 2021.

ALLE AANSOEKE MOET ELEKTRONIES OP DIE WKOD SE WEBTUISTE GESKIED – ALL APPLICATIONS MUST BE DONE ON THE WCED’S ADMISSIONS WEBSITE

https://admissions.westerncape.gov.za

ADMISSION PROCEDURE for 2022 

Vredekloof Primary will be making use of the WCED on-line system only, for Admissions for 2022. 

Please use the following website address http://wcedonline.westerncape.gov.za 

Parents are strongly advised to familiarize themselves with our enrolment policy and take special note of our primary areas. (See the WCED admissions website for information regarding our school.) 

Parents MUST apply to at least 3 closest schools and in order of preference on the system. 

All required WCED documents must be uploaded to the WCED admissions website when applying to schools. 

Vredekloof Primary does not require hard copies of documents at this stage. 

Once applications have been processed, parents will be informed of the outcome per email/sms – after 24 May 2021.  

Should your application be successful, we will request the further necessary documentation to be handed in within 7 days of acceptance by the school. 

Further correspondence and information will be shared to parents at this stage.  

School Governing Bodies retain the right to reject applications if parents submit false/untrue or fraudulent documents. 

All queries in respect of admissions can be emailed to WCED.Admissions@westerncape.gov.za 

Below is a table of the important stages and dates in the enrollment process:      

MONTH DATES ACTIVITY 
FEBRUARY 26TH  School admissions open (Public schools) 
March 26th School admissions close (Public schools) 
March-May 29th Mar-23rd May 2021 Schools process application forms. 
May 24th  May WCED system displays the outcome of applications. 
May 24th– 28th     May Parents are informed of the outcome per email /sms. 
May – June 24th May – 25th June 2021 Parents confirm acceptance of place on the WCED website promptly.  If parents do not confirm acceptance by 25 June’21, schools may offer places to other learners on the waiting list or to learners who still need placement. Parents will be requested to provide final enrollment documents. 
June – Sept 26 June – Sept Schools fill available spaces. 
Term 3 & 4 Sept-Dec 2021 The WCED resolves and places unplaced learners in consultation with schools. 

TOELATINGSPROSEDURE VIR 2022 

Laerskool Vredekloof maak slegs van die WKOD-aanlynstelsel gebruik vir 2022-toelatings. 

Die volgende webwerf-adres:   http://wcedonline.westerncape.gov.za moet asseblief gebruik word. 

Ouers word versoek om vertroud te raak met ons toelatingsbeleid en van ons primêre-areas kennis te neem. (Sien die WKOD-toelatingswebwerf vir inligting rakende ons skool.) 

Ouers MOET aansoek doen by minstens drie van u naaste skole en u volgorde van voorkeur op die stelsel aandui. 

Alle dokumente wat deur die WKOD vereis word, moet op die WKOD se toelatingswebwerf opgelaai word. 

Laerskool Vredekloof gaan op hierdie stadium nie harde-kopieë van dokumente versoek nie. 

Aansoeke word deur die skool vanaf 29 Maart tot 23 Mei 2021 verwerk.  Ouers word vanaf 24 Mei 2021 per e-pos of sms van die uitkoms in kennis gestel. 

Indien die aansoek suksesvol is, en ouers op die WKOD-toelatingswebwerf aanvaarding bevestig het, sal u versoek word om die nodige dokumente binne sewe dae vanaf aanvaarding by die skool in te handig.  Verdere korrespondensie en inligting sal op daardie stadium aan ouers gestuur word.  

Skoolbeheerliggame behou die reg voor om aansoeke van die hand te wys indien ouers valse dokumente indien. 

Alle navrae rakende toelatings kan per e-pos gestuur word aan WCED.Admissions@westerncape.gov.za 

n Tabel met belangrike datums met betrekking tot die toelatingsproses volg hieronder

MAAND DATUMS AKTIWITEIT 
Februarie 26STE  Skooltoelatings open (Openbare skole). 
Maart 26STE Skooltoelatings sluit (Openbare skole). 
Maart-Mei 29STE Mrt- 23STE Mei 2021 Aansoeke word deur skole verwerk. 
Mei 24STE  Mei Uitslag van die aansoek word op die WKOD-stelsel getoon. 
Mei 24STE – 28STE  Mei 2021 Ouers word per e-pos of sms van die uitkoms in kennis gestel. 
Mei-Junie 24STE Mei – 25STE Junie 2021 Aanvaarding van plek moet dadelik op die WKOD-webwerf deur ouers bevestig word. Skole mag plekke aan waglys-leerders of ongeplaaste leerders aanbied, indien ouers nie teen 25 Junie 2021 aanvaarding bevestig het nie. Ouers sal versoek word om die finale toelatingsdokumente te verskaf. 
Junie-September 26 Junie – Sep Beskikbare spasies word deur die skole gevul. 
Kwartaal 3 & 4 Sep-Des 2021 Ongeplaaste leerders word in oorleg met skole en die WKOD geplaas.